នេះ​ជា​ប្លុក​សាក​ល្បង​របស់​ ភូមិខ្មែរ JAVA !!! បើ​មាន​បញ្ហា ឬ​ផ្ដល់​មតិ​រិះ​គន់​ក្នុង​ន័យ​ស្ថាបនា​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ខ្ញុំ​បាទ​ផ្ទាល់​ តាម​រយៈ E-mail: peter.cambodia007@gmail.com , Facebook: Peter Khemara ឬតាមរយះប្រព័ន្ទ​ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៧៨ ៥៥ ១២ ៨៨ សូមអរគុណ!!!

Thursday, November 17, 2011

Datatype and Variable


ចំណុចគន្លឹះប្រៀបធៀបរវាង Datatype ក្នុងភាសា C++ និង ភាសា Java
1.      ប្រភេទទិន្នន័យ

 •         Datatype ក្នុងភាសា C++ មាន៧គឺ៖ char, short, int, long, float, double, long double
 •     Datatype ក្នុងភាសា Java មាន៤គឺ៖
 1. Integer number : ជា Datatype អាចផ្ទុកលេខគត់ធម្មជាតិរួមមាន៖ byte, short, int, long
 2. Floating-point number : ជា Datatype អាចផ្ទុកលេខទសភាគរួមមាន៖ float, double
 3. Character : ជា Datatype អាចផ្ទុកតួរអក្សរ ឬតួរលេខរួមមាន៖ char
 4. Boolean : ជា Datatype អាចផ្ទុកពីរពាក្យ គឺ True False រួមមាន៖ Boolean
1.1.       Integer number
Datatype                     Size                             Range
byte                             1 byte                          - 128 to 127
short                            2 bytes                         - 215 to 215 – 1
int                                4 bytes                         - 231 to 231 – 1
long                             8 bytes                         - 263 to 263 – 1

1.2.       Floating-point number
Datatype                     Size                             Range
                        Float                            4 bytes                         3.4e-38 to 3.4e+38
                        Double                                    8 bytes                         1.7e-308 to 1.7e+308

Q: តើ 3.4e+38 មានន័យដូចម្តេច?
A: 3.4e+38 មានន័យថា 3.4 x 1038
Q: ហេតុអ្វីបានជា Logo របស់ភាសា Java មានសញ្ញាពែងកាហេ្វមានហុយផ្សេង?
A: ព្រោះលោក James Gosling ដែលជាអ្នកសរសេរកម្មវិធី Java ទើបតែចេញពីផឹកកាហ្វេ
នៅហាងកាហ្វេមួយនៅជិតការិយាល័យធ្វើការរបស់គាត់ និងមានសំណូមពរពីក្រុម   ការងារ របស់គាត់ឲ្យជ្រើសរើសយកនិមិត្តសញ្ញាកាហ្វេមានហុយផ្សែងនេះជាសញ្ញា សំគាល់។

1.3.       Character
Datatype                     Size                             Range
                        char                             2 bytes                         0 to 65, 536 តំណាងឲ្យចំនួនតួរអក្សរ

 •        Java អាច Support បានគ្រប់ Fonts ទាំងអក្សរខ្មែរ, ចិន, ...

1.4.       Boolean
Datatype                     Size                             Range
                        boolean                        1 byte                          true or false

            ឧទាហរណ៍៖
boolean b;        
b = true;  // ជា Keyword មិនមែនជា​ Variable ទេ
System.out.print(“b = ”+b); // System.out.print ជា Output លើ Console
// b = true


Q: តើបង្កើត True or False ដើម្បីអ្វី?
A: បង្កើត True or False ដើម្បីបង្កើតលក្ខខណ្ឌ។

ឧទាហរណ៍ទី១៖
ក្នុង C++
            int a;
a = 2;
cout<<“Value a = ”<<a;
ក្នុង Java
int a;
a = 2;
System.out.print(“Value a = ”+a);

ឧទាហរណ៍ទី២៖
ក្នុង C++
                        int age = 18;
                        cout<<“I’m ”<<age<<“ years old.”;
            ក្នុង Java
int age = 18;
System.out.print(“I’m ”+age“ years old.”);


 •         String នៅក្នុងភាសា Java យើងអាចបង្កើត Variable ជា String បាន ដោយប្រើ Class មួយ ឈ្មោះថា String

ឧទាហរណ៍ទី១៖
String stName;
stName = “Sok Rotha”;
System.out.print(“Hi!, ”+stName);

ឧទាហរណ៍ទី២៖
String st1 = “Java”;
String st2 = “Programming”;
String st = st1 + “ ” +st2;
System.out.print(“st = ” +st);
// st = Java Programming

ឧទាហរណ៍ទី៣៖
                      
String a = “1”; //"1" ជា String ព្រោះនៅក្នុងសញ្ញាធ្មេញកណ្តុរ
String b = “2”;
String sum = a + b;                  
System.out.print(“Sum = ”+sum); // +sum ជាការតភ្ជាប់គ្នា មិនមែនជាការបូកតំលៃលេខបញ្ចូលគ្នាទេ
// Sum = 12


 •       Ctrl + R = កែឈ្មោះ
 •        Ctrl + Space = វាជួយរកពាក្យឲ្យយើង
 •       Shift + F6 = សំរាប់ Run Java

2.      អញ្ញាត (Variables)
គឺជាអញ្ញាត ឬអថេរប្រើសំរាប់ផ្ទុកទិន្នន័យបណ្តោះអាសន្ន។
នៅក្នុងភាសា Java ដើម្បីបង្កើត Variable មួយ វាគឺត្រូវបានផ្សំឡើងដោយ៖
-        តួអក្សរពី a → z ឬ​ A → Z
-        ឬក៏អាចផ្សំជាមួយតួអក្សរពី 0 → 9
-        ហើយអាចប្រើនិមិត្តសញ្ញាបានតែមួយប្រភេទគឺ Underscore ( _ )


ឧទាហរណ៍៖
int age;
long ID;
float price;
char ch1;
double total_price;


 •        Initialization of variable ជាការកំណត់តំលៃដំបូងទៅឲ្យ Variable ណាមួយ។
ឧទាហរណ៍៖
int age=18; → Initialization
int age; → Declaration
age=18; → Assignment (ដូច C++ 100%) លើកលែងតែ float

*      double x = 2.5;
      x = 2.5;
*      float y = 2.5f;
  y = 2.5f;
*      float<double
  4 bytes<8 bytes

*      float a = 2.5f;
float b = 2.1f;
float s;                   ត្រង់ចំណុចនេះ float ត្រូវតែប្រកាសជា double វិញទើបមិន error
s = a + b; → error                          s = a + b; s = (float) (a + b);           
System.out.print(“s = ” +s);
//s = 4.6

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Google+ Facebook Digg Stumbleupon Favorites More