នេះ​ជា​ប្លុក​សាក​ល្បង​របស់​ ភូមិខ្មែរ JAVA !!! បើ​មាន​បញ្ហា ឬ​ផ្ដល់​មតិ​រិះ​គន់​ក្នុង​ន័យ​ស្ថាបនា​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ខ្ញុំ​បាទ​ផ្ទាល់​ តាម​រយៈ E-mail: peter.cambodia007@gmail.com , Facebook: Peter Khemara ឬតាមរយះប្រព័ន្ទ​ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៧៨ ៥៥ ១២ ៨៨ សូមអរគុណ!!!

Thursday, November 17, 2011

Control Statement1.      Overview
នៅក្នុងភាសា Java យើងបែងចែក Control Statement ជា 3 ក្រុម៖
1.      Selection Statements ៖ ជា Statement ប្រើសំរាប់ជ្រើសរើស Statement មួយ ឬច្រើន ដើម្បី execute រួមមាន៖ if-else, switch
2.      Loop Statements ជា Statement ប្រើសំរាប់ execute សារទៅសារមករហូតជួបលក្ខ ខណ្ឌមិនពិត រួមមាន៖ while, do while និង for
3.      Jumping Statements ជា Statement ប្រើសំរាប់ execute រំលងទៅ Statement ផ្សេង ទៀត ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ រួមមាន៖ break និង continue


2.      Selection Statement
2.1.   if-else
ជា statement មួយ មានតួនាទីដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យ statement ផ្សេងទៀត ប្រសិនបើ លក្ខ ខណ្ឌរបស់ if ពិត statement ទាំងអស់របស់ if ត្រូវបាន execute តែបើមិនពិត statement ទាំងអស់របស់ else ត្រូវបាន execute
ទំរង់ = Form :
if(condition){
            statement(s);
}else{
            Statement(s);
}


ឧទាហរណ៍៖
int a = 0;
if(a>0)
System.out.print(“A is positive.”);
                        else if(a<0)
System.out.print(“A is negative.”);
else
System.out.print(“A is zero.”);2.2.   switch
Switch statement ជា statement មួយប្រើសំរាប់ជ្រើសរើស Statement ផ្សេងៗទៀត ដើម្បី Execute
          Form: ទំរង់
            switch (expression){
            case value1:
                        statement(s);
            case value2:
                        statement(s);
            case value3:
                        statement(s);
            default:
                        statement(s);
}

ឧទាហរណ៍ទី១៖
char ch = ‘R’;
switch(ch){
case ‘R’:
            System.out.print(“Red”); break;
case ‘G’:
            System.out.print(“Green”); break;
case ‘B’:
            System.out.print(“Blue”); break;
Defaut:
            System.out.print(“Unknown color”);
}
ឧទាហរណ៍ទី២៖
char ch = ‘R’;
switch(ch){
case ‘R’: case ‘r’:
            System.out.print(“Red”); break;
case ‘G’: case ‘g’:
            System.out.print(“Green”); break;
case ‘B’: case ‘b’:
            System.out.print(“Blue”); break;
Defaut:
            System.out.print(“Unknown color”);
}
3.      Loop Statement
ប្រើសំរាប់ execute statement មួយ ឬច្រើន សារទៅសារមករហូតទាល់ តែជួបលក្ខខណ្ឌពិត។
3.1.   while
ជា Loop ដែលចាំបាច់ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមុនសិន ទើប execute statement របស់វា។
Form :
while(condition){
          statement(s);
}
ឧទាហរណ៍ទី១៖
int i = 1;
while(i<=5){
System.out.print(i + “ , ”);
i++;
}
// 1, 2, 3, 4, 5,

ឧទាហរណ៍ទី២៖
int i = 5;
while(i>=1){
System.out.print(i + “ , ”);
i--;
}
// 5, 4, 3, 2, 1,

3.2.   do while
ជា Loop ចាំបាច់ execute statements ជាមុន ទើបផ្ទៀងលក្ខខណ្ឌ ជាក្រោយ។

Form:
            do{
statements;
                                    }while(condition);

ឧទាហរណ៍ទី១៖
int i = 1;
do{
            System.out.print(i + “ , ”);
            i++;
}while(i<5);
ឧទាហរណ៍ទី២៖
int i = 5;
do{
            System.out.print(i + “ , ”);
            i--;
}while(i>=1);


3.3.   for ជា Loop មួយដែលមានលក្ខណៈពិសេសជាង Loop ដទៃ ព្រោះនៅក្នុង Expression របស់វាមាន 3 statements ដោយ statements ទាំង 3 នេះមានតួនាទីដូចជា៖
-       Initialization: ជា Statement មួយប្រើសំរាប់កំណត់តម្លៃចាប់ផ្តើម Loop ហើយ statement នេះ execute តែម្តងគត់នៃដំណើរការនៃ Loop
-       Condition: ជា Statement មួយប្រើសំរាប់ដាក់លក្ខខណ្ឌឲ្យ Loop
-       Step: ជា Statement ប្រើសំរាប់កំណត់ជំហានរបស់ Loop
Form:
                for(initialization; condition; step){
                            statements;
                }

ឧទាហរណ៍ទី១៖
for(int i=1; i<5; i++)
            System.out.print(i +“ , ”);
// 1, 2, 3, 4, 5,

ឧទាហរណ៍ទី២៖
for(int i=5; i>=1; i--)
            System.out.print(i + “ , ”);
// 5, 4, 3, 2, 1,

4.      Jumping statement ជា statement មួយប្រើសំរាប់ execute រំលងទៅកាន់ statement ផ្សេង មួយទៀតដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ។
4.1.   Break statement ជា statement មួយប្រើសំរាប់ចាកចេញពី switch ឬពី Loop
ឧទារហរណ៍៖
         for(int i=1; i<=1000; i + +){
                       System.out.print(i +“ , ”);
                        if(i = = 5)
                                    break;
}
// output: 1, 2, 3, 4, 5,
4.2.   Continue statement ៖ ជា statement មួយប្រើសំរាប់ចាកចេញពីរំលង1ជុំ នៃ Loop
ឧទារហរណ៍៖
for(int i=1; i<=1000; i + +){
            if(i = = 5)
continue;
System.out.print(i +“ , ”);
}
// output: 1, 2, 3, 4, 5, 

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Google+ Facebook Digg Stumbleupon Favorites More