នេះ​ជា​ប្លុក​សាក​ល្បង​របស់​ ភូមិខ្មែរ JAVA !!! បើ​មាន​បញ្ហា ឬ​ផ្ដល់​មតិ​រិះ​គន់​ក្នុង​ន័យ​ស្ថាបនា​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ខ្ញុំ​បាទ​ផ្ទាល់​ តាម​រយៈ E-mail: peter.cambodia007@gmail.com , Facebook: Peter Khemara ឬតាមរយះប្រព័ន្ទ​ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៧៨ ៥៥ ១២ ៨៨ សូមអរគុណ!!!

ភូមិខ្មែរ JAVA សូមស្វាគមន៍

ស្វាគមន៍​មិត្ត​ទាំង​អស់គ្នា ដែល​បាន​ចូល​មក​កាន់​ប្លុក​ភូមិ​ខ្មែរ JAVA !!! សូម​ចូល​រួម​ពិភាក្សា ផ្តល់​មតិ​យោបល់​ផ្សេង​ៗ​ទាក់​ទង​នឹង​មេរៀន​ JAVA ជាមួយ​ ភូមិ​ខ្មែរ JAVA ។

ភូមិខ្មែរ JAVA បណ្ដុំ​ចំណេះដឹង

ភូមិ​ខ្មែរ JAVA នឹង​នាំ​មក​ជូន​នូវ​មេរៀន​ល្អ ទាក់​ទង​នឹង​ Programing ដែល​ចំណុច​សំខាន់​របស់​យើង​គឺ​មេរៀន​ JAVA តែម្ដង។

ភូមិខ្មែរ JAVA ចំណេះ​ដឹង​ក្នុង​បាត​ដៃ​របស់​អ្នក

ភូមិ​ខ្មែរ JAVA នាំ​មក​ជូន​នូវ​សៀរភៅ E-book ល្អ​ សម្រាប់​ចែក​ជូន​ឱ្យ​ទាញយក​ដោយ​សេរី ក្នុង​ការ​ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​បន្ថែម​ដល់​មិត្ត​ទាំងអស់​គ្នា។

Thursday, November 17, 2011

Control Statement1.      Overview
នៅក្នុងភាសា Java យើងបែងចែក Control Statement ជា 3 ក្រុម៖
1.      Selection Statements ៖ ជា Statement ប្រើសំរាប់ជ្រើសរើស Statement មួយ ឬច្រើន ដើម្បី execute រួមមាន៖ if-else, switch
2.      Loop Statements ជា Statement ប្រើសំរាប់ execute សារទៅសារមករហូតជួបលក្ខ ខណ្ឌមិនពិត រួមមាន៖ while, do while និង for
3.      Jumping Statements ជា Statement ប្រើសំរាប់ execute រំលងទៅ Statement ផ្សេង ទៀត ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ រួមមាន៖ break និង continue

Java Programming, 6th Edition

Book Description
JAVA PROGRAMMING, Sixth Edition provides the beginning programmer with a guide to developing applications using the Java programming language. Java is popular among professional programmers because it can be used to build visually interesting GUI and Web-based applications. Java also provides an excellent environment for the beginning programmer – students can quickly build useful programs while learning the basics of structured and object-oriented programming techniques.

Java All-in-One For Dummies, 3rd Edition

Book Description

Eight handy minibooks cover just what programmers need to get going with Java 7
The newest release of Java has more robust functionality to help web and mobile developers get the most ouf of this platform-independent programming language. Like its bestselling previous editions, Java All-in-One For Dummies, 3rd Edition has what you need to get up and running quickly with the new version. Covering the enhanced mobile development and syntax features as well as programming improvements, this guide makes it easy to find what you want and put it to use.
  • Focuses on the vital information that enables you to get up and running quickly on the new version
  • Covers the enhanced multimedia features as well as programming enhancements, Java and XML, Swing, server-side Java, Eclipse, and more
  • Minibooks cover Java basics; programming basics; strings, arrays, and collections; programming techniques; Swing; Web programming; files and databases; and a “fun and games” category

Datatype and Variable


ចំណុចគន្លឹះប្រៀបធៀបរវាង Datatype ក្នុងភាសា C++ និង ភាសា Java
1.      ប្រភេទទិន្នន័យ

  •         Datatype ក្នុងភាសា C++ មាន៧គឺ៖ char, short, int, long, float, double, long double
  •     Datatype ក្នុងភាសា Java មាន៤គឺ៖
  1. Integer number : ជា Datatype អាចផ្ទុកលេខគត់ធម្មជាតិរួមមាន៖ byte, short, int, long
  2. Floating-point number : ជា Datatype អាចផ្ទុកលេខទសភាគរួមមាន៖ float, double
  3. Character : ជា Datatype អាចផ្ទុកតួរអក្សរ ឬតួរលេខរួមមាន៖ char
  4. Boolean : ជា Datatype អាចផ្ទុកពីរពាក្យ គឺ True False រួមមាន៖ Boolean

Java Programming 24-Hour Trainer

Book Description
A unique book-and-video package presented by Java guru Yakov Fain
As one of the most popular software languages for building Web applications, Java is often the first programming language developers learn. The latest version includes numerous updates that both novice and experienced developers need to know. With this invaluable book-and-video package, Java authority Yakov Fain fully covers Java’s new features as well as its language extensions, classes and class methods, and the Swing Application Framework. For each lesson that he discusses in the book, there is an accompanying instructional video to reinforce your learning experience.

Share

Twitter Google+ Facebook Digg Stumbleupon Favorites More