នេះ​ជា​ប្លុក​សាក​ល្បង​របស់​ ភូមិខ្មែរ JAVA !!! បើ​មាន​បញ្ហា ឬ​ផ្ដល់​មតិ​រិះ​គន់​ក្នុង​ន័យ​ស្ថាបនា​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ខ្ញុំ​បាទ​ផ្ទាល់​ តាម​រយៈ E-mail: peter.cambodia007@gmail.com , Facebook: Peter Khemara ឬតាមរយះប្រព័ន្ទ​ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៧៨ ៥៥ ១២ ៨៨ សូមអរគុណ!!!

Thursday, November 17, 2011

Java All-in-One For Dummies, 3rd Edition

Book Description

Eight handy minibooks cover just what programmers need to get going with Java 7
The newest release of Java has more robust functionality to help web and mobile developers get the most ouf of this platform-independent programming language. Like its bestselling previous editions, Java All-in-One For Dummies, 3rd Edition has what you need to get up and running quickly with the new version. Covering the enhanced mobile development and syntax features as well as programming improvements, this guide makes it easy to find what you want and put it to use.
 • Focuses on the vital information that enables you to get up and running quickly on the new version
 • Covers the enhanced multimedia features as well as programming enhancements, Java and XML, Swing, server-side Java, Eclipse, and more
 • Minibooks cover Java basics; programming basics; strings, arrays, and collections; programming techniques; Swing; Web programming; files and databases; and a “fun and games” category
Rather than trying to cover every aspect of this massive topic, Java All-in-One For Dummies, 3rd Editionfocuses on the practical information you need to become productive with Java 7 right away.
From the Back Cover
You too can be a Java guru! From getting started to website and mobile app-building, here’s the scoop
There’s a lot to know about Java, the programming language that lets you create all kinds of cool websites and mobile apps. So isn’t it great that all the important stuff is in this one handy guide? From what Java is and how to download it to creating interactive sites, working with databases, and writing simple game programs, here’s just what you need to know!
 • Getting started — learn what Java does, download and install it, and work with the command-line tools and TextPad
 • All the basics — explore programming essentials, object-oriented programming concepts, and special programming techniques
 • Get in the Swing — find out how Swing lets you write programs that respond when the user clicks a button or types text
 • Fun with files and databases — use Java’s database interface and XML features to work with stored data
 • Let’s play — fiddle with fonts and colors, draw pictures, work with images and media, and create animations
Visit the companion website at www.dummies.com/go/javaaiofd3e for all the code listings in this book plus bonus chapters about Eclipse, JavaBeans, BigDecimals, and using menus.
Open the book and find:
 • Java’s strengths and weaknesses
 • All about Java API classes
 • How to work with loops and methods
 • Tips on working with classes
 • What to do with strings and arrays
 • How Swing enables user input
 • A guide to creating applets
 • Cool game programming tips
9 books in 1
 • Java Basics
 • Programming Basics
 • Object-Oriented Programming
 • Strings, Arrays, and Collections
 • Programming Techniques
 • Swing
 • Web Programming
 • Files and Databases
 • Fun and Games

Book Details

 • Paperback: 912 pages
 • Publisher: For Dummies; 3rd edition (August 2011)
 • Language: English
 • ISBN-10: 0470371722
 • ISBN-13: 978-0470371725
 • File Size: 57.6 MiB

E-Book

[WUpload] For.Dummies.Java.All-in-One.For.Dummies.3rd.Edition.Aug.2011.epub

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Google+ Facebook Digg Stumbleupon Favorites More