នេះ​ជា​ប្លុក​សាក​ល្បង​របស់​ ភូមិខ្មែរ JAVA !!! បើ​មាន​បញ្ហា ឬ​ផ្ដល់​មតិ​រិះ​គន់​ក្នុង​ន័យ​ស្ថាបនា​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ខ្ញុំ​បាទ​ផ្ទាល់​ តាម​រយៈ E-mail: peter.cambodia007@gmail.com , Facebook: Peter Khemara ឬតាមរយះប្រព័ន្ទ​ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៧៨ ៥៥ ១២ ៨៨ សូមអរគុណ!!!

Thursday, November 17, 2011

Java Programming 24-Hour Trainer

Book Description
A unique book-and-video package presented by Java guru Yakov Fain
As one of the most popular software languages for building Web applications, Java is often the first programming language developers learn. The latest version includes numerous updates that both novice and experienced developers need to know. With this invaluable book-and-video package, Java authority Yakov Fain fully covers Java’s new features as well as its language extensions, classes and class methods, and the Swing Application Framework. For each lesson that he discusses in the book, there is an accompanying instructional video to reinforce your learning experience.Lessons include:
·         Introducing Java
·         Eclipse IDE
·         Object-Oriented Programming
·         Class Methods
·         Back to Java Basics
·         Packages, Interfaces, and Encapsulation
·         Programming with Abstract Classes and Interfaces
·         Introducing the Graphic User Interface
·         Event Handling in UI
·         Introduction to Java Applets
·         Developing a Tic-Tac-Toe Applet
·         Developing a Ping-Pong Game
·         Error Handling
·         Introduction to Collections
·         Introduction to Generics
·         Working with Streams
·         Java Serialization
·         Network Programming
·         Processing E-Mails with Java
·         Introduction to Multi-Threading
·         Digging Deeper into Concurrent Execution
·         Working with Databases Using JDBC
·         Swing with JTable
·         Annotations and Reflection
·         Remote Method Invocation
·         Java EE 6 Overview
·         Programming with Servlets
·         JavaServer Pages
·         Developing Web Applications with JSF
·         Introducing JMS and MOM
·         Introducing JNDI
·         Introduction to Enterprise JavaBeans
·         Introduction to the Java Persistence API
·         Working with RESTful Web Services
·         Introduction to Spring MVC Framework
·         Introduction to Hibernate Framework
·         Bringing JavaFX to the Mix
·         Java Technical Interviews
Note: As part of the print version of this title, video lessons are included on DVD. For e-book versions, video lessons can be accessed at wrox.com using a link provided in the interior of the e-book.
From the Back Cover
A guru in the field gets you started programming with Java
As one of the most popular languages for building web applications, Java is often the first language that programmers learn to use. This self-paced book-and-video combination is an ideal introduction to the world of programming with Java. With it and the Java Development Kit, you can compile your first program. Assuming little or no programming experience, the easy-to-follow lessons are reinforced by step-by-step instructions on the DVD that demonstrate how to execute each task, allowing you to master Java programming quickly and seamlessly.
Java Programming 24-Hour Trainer:
·         Teaches you the variety of Java-related technologies that are most in demand
·         Covers the fundamental concepts, important terms, and best practices of programming with Java for real-world applications
·         Covers the latest release of Java EE 6 used for developing server-side applications
·         Walks you through writing and architecting practical Java applications
·         Includes instructions for preparing for technical job interviews
Wrox guides are crafted to make learning programming languages and technologies easier than you think. Written by programmers for programmers, they provide a structured, tutorial format that will guide you through all the techniques involved.
On the DVD
·         Don’t just learn—do!
·         The lessons within the book are each accompanied by an instructional demonstration on the DVD—hours of video tutorials!
You’ll learn to:
·         Understand Java basics
·         Program with abstract classes and interfaces
·         Develop UI with Java Swing
·         Handle errors
·         Explore concurrent execution
·         Read data from the Internet
·         Send e-mails with Java
·         Work with Application Server
·         Develop web applications with Servlets, JSP, and JSF
·         Design with EJB and messaging
Please see the DVD appendix for details and complete system requirements.
Book Details
·         Paperback: 504 pages
·         Publisher: Wrox (February 2011)
·         Language: English
·         ISBN-10: 0470889640
·         ISBN-13: 978-0470889640
·         File Size: 12.8 MiB

E-Book

[WUpload] Wrox.Java.Programming.24-Hour.Trainer.Feb.2011.rar


0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Google+ Facebook Digg Stumbleupon Favorites More