នេះ​ជា​ប្លុក​សាក​ល្បង​របស់​ ភូមិខ្មែរ JAVA !!! បើ​មាន​បញ្ហា ឬ​ផ្ដល់​មតិ​រិះ​គន់​ក្នុង​ន័យ​ស្ថាបនា​ សូម​ទំនាក់ទំនង​មក​កាន់​ខ្ញុំ​បាទ​ផ្ទាល់​ តាម​រយៈ E-mail: peter.cambodia007@gmail.com , Facebook: Peter Khemara ឬតាមរយះប្រព័ន្ទ​ទូរស័ព្ទលេខ៖ ០៧៨ ៥៥ ១២ ៨៨ សូមអរគុណ!!!

Wednesday, November 16, 2011

ទិដ្ឋភាពទូទៅស្តីអំពី Java


Q:        តើរៀន Java ដើម្បីអ្វី?
A:        រៀន Java ដើម្បីបង្កើតកម្មវិធី (Program)(www.sun.com)
Q:        ចុះរៀន C++ ដើម្បីអ្វី?
A:        រៀន C++ ដើម្បីបាន Concepts ជាមូលដ្ឋានក្នុងការបង្កើតកម្មវិធី។

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Google+ Facebook Digg Stumbleupon Favorites More